ANA 도쿄 자유여행
도쿄 자유여행 3일
도쿄 시내호텔 숙박

- 포켓와이파이 무료 대여
 

정상가 469,000원~
[니혼바시 숙박]
07월  20|  22|  27|  29  
08월  03|  05|  10|  17|  19|  24|  26
31  
09월  02|  07|  09|  14|  16|  28  
도쿄 자유여행 4일
면세점 할인쿠폰 제공

- 포켓와이파이 무료 대여
 

정상가 619,000원~
[신주쿠숙박]
07월  19|  26  
08월  02|  09|  12|  16|  23|  30  
09월  06|  13|  20|  21|  23|  27|  30
도쿄 자유여행 3일
하나투어 단독호텔 숙박

- 하나투어 단독 시내호텔 숙박
- 포켓와이파이 대여 서비스 

정상가 481,400원~
07월  20|  22|  27|  29  
08월  03|  05|  10|  17|  19|  24|  26
31  
09월  02|  07|  09|  14|  16|  28  
도쿄 자유여행 4일
하나투어 단독호텔 숙박

- 하나투어 단독 시내호텔 숙박
- 포켓와이파이 대여 서비스 

정상가 601,400원~
07월  19|  26  
08월  02|  09|  12|  16|  23|  30  
09월  06|  13|  20|  21|  23|  27|  30